επικοινωνία   αρχική

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενική Περιγραφή | Τοπολογία Δικτύου | Ιατρικές Συσκευές | Λογισμικό

Τα συστήματα υποστήριξης της κατ’ οίκον φροντίδας αποτελούνται από αυτόνομους φορητούς και σταθερούς σταθμούς, κεντρικό εξυπηρετητή της βάσης δεδομένων (database server), δικτυακά τερματικά (network clients) καθώς και λογισμικό κεντρικής διαχείρισης δικαιωμάτων και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (database backup).

 

ΘΟΗ
Αυτόνομο φορητό σύστημα με ανεξάρτητη βάση δεδομένων. Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης για εισαγωγή των στοιχείων της κλινικής εξέτασης και λήψη των μετρήσεων από τις ιατρικές συσκευές. Επικοινωνεί με συστήματα “Ωκεανός” ή κεντρικά servers “Υπερίων” για αποστολή των δεδομένων και εικονοδιάσκεψη.


ΩΚΕΑΝΟΣ
Αυτόνομο desktop σύστημα με ανεξάρτητη βάση δεδομένων. Συλλέγει τα δεδομένα από ένα ή περισσότερα συστήματα “Θόη” και παρέχει δυνατότητες διαχείρισης και εικονοδιάσκεψης. Μπορεί επίσης να γίνει εισαγωγή νέων δεδομένων από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιατρική συσκευή καθώς και από σαρωτή για απεικονιστικές εξετάσεις.


ΥΠΕΡΙΩΝ
Κεντρικός νοσοκομειακός εξυπηρετητής (Database Server) με δυνατότητα λήψης δεδομένων από συστήματα “Θόη”. Για λόγους ασφαλείας, τα δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνον από συστήματα “Ηώς”. Δέχεται συνδέσεις είτε από το ενδονοσοκομειακό δίκτυο είτε μέσω κρυπτογραφημένου διαύλου από το διαδίκτυο.


ΗΩΣ
Δικτυακό Τερματικό (Network Client). Παρέχει δυνατότητα διαχείρισης των δεδομένων που περιέχονται στην κεντρική βάση “Υπερίων”.

Το τερματικό «Ηώς» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

  • Ενδονοσοκομειακή πρόσβαση, τόσο για παρακολούθηση όσο και για εισαγωγή νέων δεδομένων από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιατρική συσκευή καθώς και από σαρωτή.
  • Εξωνοσοκομειακή πρόσβαση (π.χ. από την οικία του ιατρού μέσω διαδικτύου), οπότε δημιουργείται αυτόματα ένας κρυπτογραφημένος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του “Ηώς” και του κεντρικού server “Υπερίων”.

Όλα τα συστήματα έχουν δυνατότητα μεταξύ τους εικονοδιάσκεψης. Υπάρχει κεντρική διαχείριση των δικαιωμάτων των χρηστών οποιουδήποτε συνδεδεμένου συστήματος, καθώς και κεντρικό backup και συγχρονισμός των συστημάτων που διαθέτουν αυτόνομες βάσεις.